Konkurs na opowiadanie

Biblioteka Analiz Sp. z o.o., wydawca „Kwartalnika Literackiego WYSPA”, ogłasza konkurs na opowiadanie.

Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej, pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej, promocja kreatywnego pisania, stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom, a także promocja regionów w Polsce.

Opowiadanie powinno odnosić się do dowolnie wybranego, konkretnego miejsca/regionu w Polsce – w znaczeniu geograficznym lub kulturowym. Konwencja opowiadania jest dowolna.

Nagrodą główną w konkursie jest opublikowanie opowiadania w „Kwartalniku Literackim WYSPA”.

Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać objętości 30 tys. znaków ze spacjami.

Jedna osoba może nadesłać na konkurs jedno opowiadanie.

Zgłoszenia do konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym można przesyłać w wersji elektronicznej do 15 października 2018 r. na adres: kontakt@kwartalnikwyspa.pl.

Praca przesłana na konkurs musi być oryginalnym utworem Uczestnika konkursu, napisanym w języku polskim. Przesłana praca nie może być nigdzie wcześniej opublikowana.

Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawować będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora. Przy ocenie prac Jury weźmie pod uwagę: pomysł i oryginalność fabuły, umiejętność wykorzystania reguł gatunku, zgodność z założeniami konkursu.

Konkurs towarzyszy wydaniu książki Jana Krzysztofa Piaseckiego „Cegiełki i inne opowiadania”, które ukaże się nakładem wydawnictwa Biblioteka Analiz dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Literatura”.

 

 

Formularz zgłoszeniowy do pobrania: Wyspa_konkurs_formularz_zgloszeniowy 2018

Regulamin konkursu na opowiadanie skoncentrowane wokół konkretnego miejsca/regionu w Polsce

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o., wydawca „Kwartalnika Literackiego WYSPA”, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mazowiecka 6/8 pok. 416, 00-048 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000084833, NIP 5252229696, kapitał zakładowy 122 500,00 zł., zwana dalej Organizatorem.
 2. Fundatorem nagród w konkursie jest Biblioteka Analiz Sp. z o.o.

2.  Cel konkursu i zasady uczestnictwa

 1.  Celem konkursu jest propagowanie twórczości literackiej, pobudzanie wrażliwości i aktywności twórczej, promocja kreatywnego pisania, stworzenie możliwości debiutu nieznanym dotąd autorom, a także promocja regionów w Polsce.
 2. Opowiadanie powinno odnosić się do dowolnie wybranego, konkretnego miejsca/regionu w Polsce – w znaczeniu geograficznym lub kulturowym. Konwencja opowiadania jest dowolna.
 3. Uczestnikiem konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna, która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia.
 4. W konkursie nie mogą brać udziału osoby, które są w jakikolwiek sposób zaangażowane w jego organizację.
 5. Udział w konkursie jest nieodpłatny.
 6. Wyłonieni laureaci konkursu zgadzają się na podanie do publicznej wiadomości następujących danych: imię i nazwisko, nazwa miejscowości, w której mieszkają oraz tytuł nagrodzonego opowiadania. Informacje te zostaną opublikowane na stronach internetowych Organizatora: rynek-ksiazki.pl, cudzechwalicie.com.pl; www.kwartalnikwyspa.pl oraz na stronach partnerów i patronów medialnych konkursu.

3. Zgłoszenia

 1.  Zgłoszenia do konkursu można przesyłać w wersji elektronicznej do 15 października 2018 r. na adres: kontakt@kwartalnikwyspa.pl
 2. Warunkiem prawidłowego zgłoszenia jest nadesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowego (skan, zdjęcie) dostępnego na stronie kwartalnik wyspa.pl, cudze chwalicie.com.pl wraz z plikiem zawierającym opowiadanie konkursowe. Akceptowane są pliki w formatach doc, docx, pdf lub rtf.
 3. Praca przesłana na konkurs musi być oryginalnym utworem Uczestnika konkursu, napisanym w języku polskim. Przesłana praca nie może być nigdzie wcześniej opublikowana.
 4. Opowiadanie zgłoszone do konkursu nie może przekraczać objętości 30 000 znaków ze spacjami.
 5. Prace niespełniające powyższych wymagań formalnych nie będą oceniane.
 6. Jedna osoba może nadesłać na konkurs jedno opowiadanie.
 7. Po wysłaniu pracy Uczestnik konkursu w przeciągu pięciu dni roboczych otrzyma e-mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania zgłoszenia.

4. Jury konkursu

 1.  Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawować będzie Jury złożone z przedstawicieli Organizatora.
 2. Przy ocenie prac Jury weźmie pod uwagę: pomysł i oryginalność fabuły, umiejętność wykorzystania reguł gatunku oraz zgodność z założeniami konkursu.

5. Nagrody i ogłoszenie wyników

 1.  Jury wyłoni jednego laureata, który otrzyma nagrodą główną. Nagrodą główną w konkursie jest opublikowanie opowiadania w „Kwartalniku Literackim WYSPA”.
 2. W zależności od poziomu konkursu jury może przyznać dodatkowe wyróżnienia.
 3. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 grudnia 2018 r.
 4. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie: kwartalnikwyspa.pl, cudzechwalicie.com.pl, www.rynek-ksiazki.pl, w papierowym wydaniu „Kwartalnika Literackiego WYSPA” oraz na stronach partnerów i patronów medialnych konkursu.
 5. Autor zwycięskiej pracy zostanie poinformowany o wynikach konkursu do 30 listopada 2018 roku.
 6. Nie ma możliwości przekazania nagrody osobom trzecim.
 7. Laureat nagrody głównej ma prawo wycofania się z konkursu (rezygnacji z publikacji tekstu przesłanego na konkurs) w ciągu 7 dni kalendarzowych od momentu otrzymania od Organizatora maila z informacją o przyznaniu nagrody.
 8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do:
  a) odmowy przyjęcia zgłoszenia, jeśli zaistnieje uzasadnione podejrzenia co do oryginalności tekstu;
  b) rezygnacji z przyznania nagrody głównej w przypadku zbyt małej ilości nadesłanych prac lub niskiego poziomu prac.

6. Prawa autorskie

 1.  Zgłaszając pracę, uczestnik konkursu oświadcza że:
  a) nadesłany utwór jest jego autorstwa, przysługują mu autorskie prawa autorskie do nadesłanego utworu, utwór został przez niego stworzony bez udziału osób trzecich oraz że do dnia zawarcia niniejszej Umowy nie zaciągnął jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczałyby lub wyłączały jego prawo do utworu
  b) nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu wydania lub rozpowszechniania Utworu
 2. Uczestnicy odpowiadają finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw autorskich osób trzecich.
 3. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz w przypadku prac nagrodzonych lub wyróżnionych – z przekazaniem na rzecz organizatora autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanego tekstu, co oznacza zgodę na jego publikację w czasopiśmie i na stronach internetowych Organizatora, partnerów konkursu i patronów medialnych bez dodatkowego wynagrodzenia. W związku z tym każde opowiadanie nadesłane do konkursu powinno zostać opatrzone klauzulą: „Oświadczam, że nadesłane opowiadanie jest mojego autorstwa oraz nie było nigdzie wcześniej publikowane. Wszystkie prawa autorskie należą do mnie i nie naruszają praw własności intelektualnej osób trzecich. W razie wygranej wyrażam zgodę na nieodpłatne opublikowanie powyższego opowiadania w „Kwartalniku Literackim WYSPA”, stronach promujących „Kwartalnik Literacki WYSPA” oraz fragmentów opowiadania na stronach partnerów i patronów medialnych konkursu.
 4. Twórcy oświadczają, że nie będą rościć sobie praw do wynagrodzenia z tytułu wykorzystania nadesłanych przez nich tekstów w publikacjach wymienionych w punkcie poprzednim.

7.  Dane osobowe

 1.  Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest Organizator konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu i postanowień jego regulaminu oraz dla celów marketingowych Organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002., Nr 101, poz. 926). Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym w formularzu zgłoszeniowym jest niezbędnym warunkiem wzięcia udziału w niniejszym konkursie.
 3. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych, w przypadkach określonych w przepisach RODO.
 4. Przechowywanie przez Organizatora danych osobowych Uczestników konkursu odbywać się będzie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, to jest przede wszystkim przez okres konieczny dla realizacji obowiązków nałożonych na Organizatora przez przepisy prawa.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Zgłaszającego.

 

8.  Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie reklamacje w związku z Konkursem należy przesyłać na adres Organizatora pocztą tradycyjną. Reklamacja powinna być szczegółowo opisana i uzasadniona. Przesłać ją należy w terminie nie późniejszym niż 7 dni od daty zaistnienia podstawy reklamacji pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń reklamującego, a w każdym razie nie później niż 7 dni od dnia zakończenia konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator konkursu.
 2. Organizator w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy reklamację i pisemnie poinformuje zgłaszającego o zajętym stanowisku.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu. Zmiany będą publikowane na bieżąco na łamach strony kwartalnikwyspa.pl, cudze chwalicie.com.pl i www.rynek-ksiazki.pl. Regulamin Konkursu jest dostępny również w siedzibie Organizatora.
 4. Wszelkie spory mogące wyniknąć w przebiegu konkursu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.